Giovanni Giacomo Adria, Topographia inclyte civitatis Mazarie

Giovanni Giacomo Adria